Cryopoland > Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cryopoland.pl

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.cryopoland.pl prowadzony jest, w oparciu o posiadany tytuł prawny, przez Cryopoland sp. z o.o, NIP: 5472158001, REGON: 363500649, ul. Grażyńskiego 14, 43-300 Bielsko-Biała, który jest sprzedawcą towarów, o których informacja znajduje się w sklepie internetowym.

§ 1 Słownik

Dla potrzeb tego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. sklep internetowy – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.cryopoland.pl
 2. sprzedawca – Cryopoland sp. z o.o, NIP: 5472158001, REGON: 363500649, ul. Grażyńskiego 14, 43-300 Bielsko-Biała,
 3. użytkownik – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która posiada dostęp do sklepu internetowego,
 4. konsument – użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą ze sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki zawierania i wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, warunki ich rozwiązywania oraz reklamacji i zwrotów zakupionego towaru.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy regulamin nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób umożliwiający jego utrwalenie przez użytkownika.
 4. Informacja o towarach, znajdująca się w sklepie internetowym, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Zawarcie umowy za pośrednictwem sklepu internetowego następuje w drodze przesłania przez użytkownika zamówienia (oferty) dotyczącego towaru, o którym informacja znajduje się w sklepie internetowym i przyjęcie zamówienia przez sprzedawcę, na zasadach określonych w regulaminie.
 6. Koszt połączenia telefonicznego z infolinią sklepu pokrywa kupujący. Koszt zgodnie ze stawkami operatora – do sieci stacjonarnych

§ 3 Przedmiot umowy

 1. Sprzedawca zamieszcza w sklepie internetowym informację o towarach, które mogą być przedmiotem zawartej z użytkownikiem umowy.
 2. Treści zawarte w opisach towarów są przygotowane z najwyższą starannością i uwzględniają obowiązek przedsiębiorców do udzielenia jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru.
 3. Piktogramy znajdujące się przy danym towarze mają jedynie znaczenie poglądowe. W celu sprawdzenia funkcjonalności towaru należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
 4. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym:
  1. są fabrycznie nowe, chyba, że z opisu wyraźnie wynika, że towar jest używany.
  2. wolne od wad fizycznych i prawnych,
  3. zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i dopuszczone do sprzedaży na tym rynku.
  4. Wraz z towarem, sprzedawca wydaje użytkownikowi posiadane przez siebie dokumenty dotyczące towaru w tym standardowe elementy jego wyposażenia oraz instrukcję obsługi albo konserwacji, załączone przez producenta towaru, a także dokument gwarancji, jeżeli została ona udzielona przez producenta.
  5. Potwierdzeniem dokonania zakupu towaru w sklepie internetowym jest w przypadku konsumentów paragon lub faktura (o, ile konsument zgłosi zamiar jej otrzymania w przewidzianym prawem terminie), a w przypadku innych użytkowników faktura.

§ 4 Składanie i przyjmowanie zamówień

 1. 1 W celu przygotowania zamówienia (oferty) użytkownik powinien:
  1. wejść na stronę internetową dostępną pod adresem www.cryopoland.pl,
  2. dokonać wyboru towaru w sklepie internetowym poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj do koszyka”,
  3. po dokonaniu wyboru ilości towaru, zaakceptować wybrane towary znajdujące się w koszyku,
  4. dokonać wyboru sposobu dostarczenia towaru oraz formy płatności,
  5. wprowadzić w formularzu zamówienia wymagane dane użytkownika niezbędne do złożenia zamówienia lub zalogować się,
  6. zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz wyrazić zgodę na jego warunki,
  7. zatwierdzić i wysłać elektronicznie zamówienie (ofertę).
 2. Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca dokonuje weryfikacji zamówienia, w tym dostępności towaru i na adres elektroniczny podany przez użytkownika przesyła wiadomość elektroniczną z informacją o przyjęciu zamówienia (oferty). Przesłanie tej informacji następuje w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia. Do biegu tego terminu nie liczy się godzin od 14.00 w piątek do 8.00 w poniedziałek oraz godzin przypadających w czasie świąt państwowych.
 3. W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że przesłane potwierdzenie o przyjęciu zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę. W takiej sytuacji, użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania do niego zamówionego towaru.
 4. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestrowania w sklepie internetowym, jak też logowania. Użytkownik ma prawo rejestracji w sklepie internetowym.
 5. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest możliwe przez całą dobę.
 6. W przypadku, gdy podczas weryfikacji zamówienia okaże się, że:
  1. użytkownik podał nieprawdziwe lub fałszywe dane przy składaniu zamówienia,
  2. brak jest kontaktu z użytkownikiem pod wskazanym w formularzu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej,
  3. zamówienie zostało nieprawidłowo złożone przez użytkownika,
  4. użytkownik nie przestrzega postanowień regulaminu,
  5. występuje podejrzenie działania użytkownika niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, w szczególności: hakerstwa, podszywania się pod inną osobę, użycia cudzych danych identyfikacyjnych, sprzedawca może nie przyjąć zamówienia, o czym niezwłocznie informuje użytkownika.
  6. Jeżeli sprzedawca nie może przyjąć zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadamia o tym użytkownika. Sprzedawca może zaproponować użytkownikowi inny towar o podobnych właściwościach i cenie, wysyłając wiadomość na adres poczty internetowej podany przez użytkownika. W takiej sytuacji, użytkownik może przyjąć ofertę Sprzedawcy lub zrezygnować z zakupu. Użytkownik przesyła Sprzedawcy wiadomość elektroniczną na adres Sprzedawcy ze swoją decyzją.

§ 5 Cena oraz płatności

 1. Wszystkie ceny wskazane w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, o których informacja znajduje się w sklepie internetowym w zakładce „Koszty wysyłki” oraz wyświetla się przy składaniu zamówienia w ramach wyboru sposobu dostawy.
 2. Użytkownik składając zamówienie dokonuje wyboru formy płatności. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy po przyjęciu zamówienia, a przed jego wysyłką (zamówienie z obowiązkiem zapłaty). Warunkiem dostarczenia towaru jest otrzymanie zapłaty ceny w terminie do 7 (siedmiu dni) od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak wpłaty w tym terminie jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy, bez potrzeby składania w tym zakresie odrębnych oświadczeń przez strony,
  2. płatność za pobraniem realizowana przy odbiorze towaru wysłanego na adres wskazany przez użytkownika w zamówieniu,

§ 6 Dostarczenie towaru

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione towary w sposób wskazany przez użytkownika w zamówieniu.
 2. Przy otrzymaniu przesyłki użytkownik ma prawo sprawdzenia jej kompletności oraz ustalenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne towaru podczas transportu. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika, że towar zawiera wady, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik ma prawo odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę bądź odmówić przyjęcia przesyłki.
 3. Wszystkie przesyłki do użytkownika są ubezpieczone. Koszty ubezpieczenia pokrywa sprzedawca.
 4. Towar jest dostarczany do użytkownika w możliwie najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 (trzydzieści) dni od zawarcia umowy.
 5. Każdy towar w sklepie internetowym dostępny do zamówienia znajduje się w magazynie sklepu.
 6. Towar dostarczany będzie: za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 7. Koszty dostawy wskazane są w sklepie internetowym i są uwzględniane na fakturze lub paragonie, w odrębnej od ceny towaru pozycji.
 8. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu, niebezpieczeństwo uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie wydania przez sprzedawcę towaru przewoźnikowi. Odpowiedzialność za uszkodzenia ponosi przewoźnik.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyn, składając oświadczenie sprzedającemu w taki sposób, który ujawni jego wolę w sposób dostateczny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną sprzedawca przesyła niezwłocznie konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2.  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Wzór odstąpienia od umowy do pobrania znajduje się w sklepie internetowym, oraz w wiadomości otrzymanej po realizacji zamówienia.
 5. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpiło zanim sprzedawca przyjął zamówienie, zamówienie to przestaje wiązać.
 6. Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (suchy lód);
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Zwroty

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta zapłacona przez niego cena wraz z kosztami dostawy, odpowiadającymi kosztom najtańszej dostawy oferowanej przez sprzedawcę, jest mu niezwłocznie zwracana w formie przez niego wskazanej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem ceny i kosztów, o których mowa wyżej, do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania, jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam towar odbierze. Zwrot ceny i kosztów następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z kosztami.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, towar wraz z innymi rzeczami, które otrzymał on w ramach promocji, jeżeli zostały dostarczone wraz z towarem, powinny być zwrócone sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. Zwracany towar powinien być dostarczony sprzedawcy lub upoważnionej przez niego osobie do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej sprzedawcy wskazanego w regulaminie. Zwrot następuje na koszt konsumenta.

§ 9 Reklamacje

 1. Towary sprzedawane w sklepie internetowym: 1) objęte są gwarancją producenta, o ile dokument gwarancji został załączony do towaru, 2) objęte są rękojmią z tytułu wad fizycznych i prawnych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w okresie do 2 lat od wydania nowego towaru lub w okresie do 1 roku od wydania towaru używanego, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. W przypadku sprzedaży towaru użytkownikowi nie będącemu konsumentem wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie cywilnym.
 3. Użytkownik ma prawo wyboru uprawnień, z których chce skorzystać.
 4. W przypadku udzielenia przez producenta gwarancji jej warunki określa dokument gwarancji, który użytkownik otrzymuje wraz z towarem.
 5. W przypadku skorzystania przez użytkownika z uprawnień wynikających z gwarancji producenta, zgłasza on reklamację do punktu serwisowego producenta wskazanego w dokumencie gwarancji lub wskazanego na stronie internetowej producenta.
 6. W przypadku skorzystania przez użytkownika z uprawnień wynikających z rękojmi może on zgłosić reklamację na adres poczty elektronicznej sprzedawcy biuro@cryopoland.pl lub w każdy inny sposób, tak, by informacja ta dotarła do sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza otrzymanie reklamacji wysyłając użytkownikowi wiadomość elektroniczną.
 7. Po złożeniu reklamacji użytkownik odsyła wadliwy towar na koszt sprzedawcy, na adres jego siedziby wskazany w tym regulaminie lub w przypadku, gdy reklamacja nie była wcześniej złożona, odsyła wadliwy towar na koszt sprzedawcy wraz z reklamacją. Gdy ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru do sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione, użytkownik powinien udostępnić go sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje. W takim przypadku sprzedawca powinien odebrać reklamowany towar we własnym zakresie lub rozpatrzyć reklamację i usunąć wady w wyżej wymienionym miejscu.
 8. Sprzedawca powinien udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (art 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Dz.U.poz. 827, z 2015 r. poz. 1854 oraz z 2016 r. Poz. 615). Jeżeli reklamacja konsumenta zawiera oprócz zgłoszenia wady także żądanie jej wymiany  lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę,o którą cena ma być obniżona – Sprze dawca powinien ustosunkować się do tego żądania w terminie 14 dni, zas w przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione [art. 561 (5) Kodeksu cywilnego]. W w razie odrzucenia reklamacji konsumenta – Sprzedawca powinien zawrzeć w odpowiedzi na reklamację konsumenta:
  1. – oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego albo zgodzie na udział w takim postępowaniu ALBO
  2. – oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego.
 9. Jeżeli przedsiębiorca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego (art 32 ustawy z dn. 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; Dz.U. z 2016 r. Poz. 1823).
 10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym na podstawie ustawy z dn. 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; Dz.U. z 2016 r. Poz. 1823.  Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonując rejestracji lub zakupu w sklepie internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu rejestracji lub zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, lub, jeśli użytkownik będący osobą fizyczną wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych towarach i usługach świadczonych przez sklep internetowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca.
 4. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.
 5. W ramach realizacji umowy z Kupującym, Sprzedawca jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 6. W ramach realizacji umowy z Kupującym, Sprzedawca jest upoważniony do przesłania na adres poczty elektronicznej Kupującego jednorazowego przypomnienia o każdym, przysługującym mu kodzie rabatowym, otrzymanym po złożeniu poprzedniego zamówienia.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, to jest ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Informacje i zdjęcia towarów prezentowane w sklepie internetowym podlegają ochronie praw autorskich. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania oraz prezentacji na innych stronach internetowych.
 3. Kupujący będący konsumentem ma Informacje dla kupującego będącego konsumentem nt. możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2017 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, korzystając z danych wskazanych poniżej, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Koszty odesłania rzeczy nie podlegają zwrotowi.

Cryopoland sp. z o.o, NIP: 5472158001, REGON: 363500649, ul. Grażyńskiego 14, 43-300 Bielsko-Biała,

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………….., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………….

1) Data odbioru rzeczy: ……………………………………………………………………

2) Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………..

3) Adres konsumenta: ……………………………………………………………………..

Podpis konsumenta: ………………………………………………. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Miejscowość, data: …………………………………..

Potrzebujesz technologii opartych na suchym lodzie? Jesteśmy w niej ekspertami!