Najczęściej Zadawane Pytania

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat czyszczenia suchym lodem i technologiś Cryonomic®

Czyszczenie suchym lodem to mało inwazyjna, innowacyjna metoda strumieniowa, w której jako czynnika roboczego używa się granulatu suchego lodu (CO2). Rozwiązanie to nadaje się do usuwania silikonu i śladów po gumie, oleju, tłuszczu, smoły, atramentu, żywicy, klejów, wosku, farb i lakierów, gumy do żucia, graffiti i innych zabrudzeń, z elementów metalowych, form itp. Technologia ta z powodzenie znajduje zastosowanie w przemyśle samochodowym, tworzyw sztucznych, elektrycznym, opakowań i spożywczym, w odlewniach, drukarniach, zakładach produkcji metalowej i maszyn. Czyszczenie suchym lodem (bez środków czyszczących) nie wymaga demontowania elementu czyszczonego.

Granulat CO2 ma temperaturę -79°C dzięki różnicy temperatur i energii kinetycznej powoduje utratę elastyczności oraz pęknięcie powłoki zabrudzenia. Kolejne cząstki wdzierają się do szczelin i przechodzą tam ze stanu stałego w stan gazowy. Związane to jest ze zwiększeniem ich objętości o około 400 razy, dzięki czemu zabrudzenie zostaje oderwane. Suchy lód sublimuje  w powietrzu  w warunkach normalnych.

Ochrona środowiska stanowi ważny punkt w gospodarce europejskiej. Problem ten uwzględniony został przy konstruowaniu i produkcji urządzeń.

 • Około 90% gazu CO2 powstaje jako produkt uboczny w procesach chemicznych. Gaz, który ulatnia się do atmosfery w procesie czyszczenia nie jest rzeczywistym wyzwalaczem, stanowiącym zagrożenie dla środowiska naturalnego.
 • Podczas całodziennej pracy urządzenia czyszczącego przesyłane jest do atmosfery ok. 1/2t CO2. Ilość ta jest niewielka w porównaniu ze znaczącymi źródłami CO2 w świecie.
  – typowe 3-osobowe amerykańskie gospodarstwo wytwarza w ciągu roku 34t CO2
  – w wyniku bezpośredniego i pośredniego zużycia paliw kopalnych
  – elektrownia o mocy 100 kW emituje codziennie ok. 1850 t CO2, co odpowiada ponad 1500 procesom czyszczenia przy użyciu CO2.

Schładzanie powierzchni wpływa na proces czyszczenia i sam materiał w sposób następujący:

 • Materiał bazowy podlega częściowemu schłodzeniu, niemniej jednak wartość nie wykracza poza temperaturę początkową (temperatura wyjściowa) -40°C. Prawdopodobieństwo uszkodzenia materiału jest małe. Doświadczenia pokazują, że chłodzenie podczas czyszczenia gorących narzędzi nie czyni szkód.
 • W niektórych, nielicznych przypadkach chłodzenie przyczynia się do procesu czyszczenia, zwłaszcza wtedy, gdy warstwa zabrudzenia zostaje odspojona na skutek szoku termicznego, np. przy dużej zawartości wilgoci lub punkcie zamarzania.

Metoda Cryonomic® stosowana może być zamiennie za piaskowanie w przypadku, gdy przedmioty podlegające czyszczeniu muszą być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Stosowanie metody Cryonomic® korzystne jest w następujących przypadkach:

 • jeśli stan wytrzymałości formy jest krytyczny
 • jeśli może wyniknąć na skutek czyszczenia pogorszenie jakościowe materiału
 • jeśli na skutek możliwego przedostania się do wnętrza ziarenek piasku powstaje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania maszyn lub instalacji elektrycznej

Jeśli nie istnieją żadne ograniczenia stosowania piasku jako medium czyszczącego, wówczas stosowanie metody Cryonomic® może być dobrowolne, bowiem czyszczenie metodą piaskowania jest tańsze i w niektórych przypadkach szybsze.

W porównaniu do metody czyszczenia piaskiem przeoczone są niekiedy ważne zalety kosztów:

 • przy stosowaniu metody Cryonomic® eleminowane są prace przygotowawcze, np. przykrywanie, osłanianie i/lub przemieszczanie urządzeń znajdujących się w pobliżu
 • przy stosowaniu granulek stałego CO2 nie powstają problemy związane z gromadzeniem i utylizacją zanieczyszczonych odpadów; granulki podlegają procesowi sublimacji.
 • większe jest bezpieczeństwo pracy
 • Urządzenia produkcyjne podlegają zwyczajowo demontażowi i transportowane są do określonych miejsc. Czyszczenie metodą Cryonomic® przeprowadzane jest na miejscu, w skutek czego eliminowane są długie okresy przestojów produkcyjnych.
 • Tablice rozdzielcze (pulpity) i inne wrażliwe elementy instalacji elektrycznych, czyszczone tradycyjnie metodą ręczną, mogą być czyszczone powyższą metodą, ponieważ granulki stałego CO2 nie przewodzą prądu.
 • Wszystkie procesy produkcji ciągłej (produkcja papieru, drukarnie, przetwórstwo artykułów spożywczych) zyskują na metodzie czyszczenia na miejscu. Wszelkiego rodzaju urządzenia transportujące mogą być czyszczone metodą Cryonomic® przy zastosowaniu granulek suchego lodu.
 • Rdzennice w odlewniach i modele odlewów, formy odlewów ciśnieniowych, elementy silników i wiele innych przedmiotów, które dotychczas czyszczone były trującymi chemikaliami i substancjami szkodliwymi dla środowiska naturalnego, np. freon, mogą być czyszczone metodą stałego CO2.
 • Dwutlenek węgla nie jest radioaktywny, w związku z czym stosowanie CO2 stanowi naturalną alternatywę dla dekontaminacji materiałowej. Należy tylko usunąć sam brud, bowiem CO2 uchodzi do atmosfery.
 • Wiele rur i kanałów może być czyszczonych przy zastosowaniu urządzeń Cryonomic®. Istnieje tutaj jednak kilka wyjątków.
 • Chodzi tutaj o metodę czyszczenia z zachowaniem linii widoczności. Granulki suchego lodu stosowane mogą być w kątach i załamaniach tylko warunkowo.
 • Przy czyszczeniu głębokich muld powstaje przeciwciśnienie, które przeciwdziała efektowi czyszczenia strumieniowego i redukuje prędkość granulek.
 • Czyszczenie tą metodą głębokich, wąskich kanałów, rur o małej średnicy wewnętrznej z zaślepionymi końcami lub rur z wygięciami (łukami) może okazać się trudnowykonalne.

Skuteczność metody może być ograniczona następującymi czynnikami:

 • Podłoże materiałowe i warstwa zanieczyszczeń różnią się bardzo. Elementy stałe, twarde, ziarniste, łączą się i tworzą rozległe powierzchnie
  – Każdy materiał posiada własny próg chłonności (Et). Jeśli energia kinetyczna granulek przekro czy ten próg, mogą powstać uszkodzenia powierzchni.
  – Ponadto każdy rodzaj zanieczyszczeń i każda warstwa posiada własne minimum energii kinetycznej – poprzez to możliwe jest pękanie, powstawanie odprysków materii lub przenikanie w te materiały (Ep)
  – W podobnej formie konieczne jest minimum siły poprzecznej (Es) dla uwolnienia wiązania pomiędzy powłoką i podłożem materiałowym.
 • Metoda czyszczenia Cryonomic® skuteczna jest w prawie wszystkich przypadkach, w których “Et” jest większe niż “Ep” lub “Es” (“Window of effective cleaning”)
  – Drewno i miękkie materiały plastyczne mogą być uszkodzone. Materiały kruche (np.cienkie szkło) mogą pękać.
  – Niektóre powłoki są bardzo twarde a niektóre bardzo wytrzymałe. W takich przypadkach istnieją ewentualnie lepsze metody aniżeli metoda czyszczenia CO2, przykładowo przy usuwaniu przypalonego lakieru z powierzchni odlewów żeliwnych.
  – W przypadkach miękkich warstw zanieczyszczeń tłuszczami i olejami skuteczna jest specjalistycz na metoda natryskowa, wymagająca jednak zbiorników na odpady. Miękkie warstwy zanieczyszczeń znajdujące się w zagłębieniach lub szparach czyszczonych przedmiotów mogą być ponadto dodatkowo wciśnięte strumieniem granulek lub być nie osiągalnymi dla tego strumienia. W przy padku stałej, przypalonej wartswy tłuszczu metoda Cryonomic® jest bardzo skuteczna.
 • Czyszczenie jest możliwe, jeśli resztki zabrudzenia nie stwarzają problemu. Jedna z największych zalet czyszczenia strumieniowego granulkami suchego lodu to możliwość czyszczenia narzędzi zamontowanych w maszynie, bez potrzeby ich demontażu i ponownego montażu po operacji czyszczenia. Powoduje to skrócenie czasu przestoju maszyny.
 • Ciepłe narzędzie może być lepiej czyszczone aniżeli zimne. Niektóre rodzaje zanieczyszczeń nie przylegają tak szczelnie do podłoża, jeśli temperatura podłoża jest wysoka. Szok termiczny posiada niekiedy jeszcze lepsze działanie.
 • Jakość narzędzia nie jest naruszona. Urządzenia Cryonomic® zostały skonstruowane, aby odpowiadały oczekiwaniom klientów. Zamysł skonstruowania urządzeń polegał na tym, aby można było czyścić różne przedmioty w miejscu ich usytuowania.
 • Granulki CO2 posiadają jednakową wielkość i twardość uzyskiwaną w oparciu o metodę produkcji: zagęszczanie, sprasowywanie suchego śniegu w matrycach wytłaczających.
 • Aby granulki nie traciły swoich własności w procesie ich wytwarzania, stosowany jest system ze sprężonym powietrzem i dwoma wężami ciśnieniowymi. Jeden system przemieszcza granulki pod niskim ciśnieniem w kierunku dyszy, podczas gdy drugi, opatentowany system wysokiego ciśnienia odpowiada za dużą prędkość przepływu granulek, wymaganą do czyszczenia. W związku z tym urządzenia Cryonomic® czyszczą szybciej, przy czym stosowana jest mniejsza ilość granulek aniżeli w przypadku urządzeń konkurencyjnych.
 • Równomierny strumień granulek przedostaje się na zewnątrz dyszami. Mniej niż 5% ilości granulek traci się na odcinku od dyszy do czyszczonej powierzchni.
 • Oferowany jest typoszereg urządzeń o zwartej budowie, służących do produkcji granulek suchego lodu, przejezdne urządzenia do czyszczenia, dopasowane do różnych obszarów produkcyjnych i oczekiwań klientów.
 • Urządzenia Cryonomic® zostały zoptymalizowane. Nie posiadają one prawie żadnych ruchomych części, są nadzwyczaj niezawodne und nie wymagają prawie żadnej planowej konserwacji.
 • Producent zaleca bezolejowy kompresor, mogący wytworzyć 10 do 12 m3 powietrza na minutę pod ciśnieniem 8 do 12 barów
 • Dla wolnej od zakłóceń pracy urządzenia potrzebny jest osuszacz powietrza z punktem rosy -20°C
 • Tak, ponieważ urządzenie wykonane zostało specjalnie dla wykorzystania roboczego sprężonego powietrza. Niemniej jednak muszą być spełnione pewne warunki. Ciśnienie typowego powietrza powinno wynosić 5 do 7 barów. Ciśnienie to jest wystarczające w wielu przypadkach, jeśli spełnione są inne uwarunkowania:
 • Należy stosować wraz z urządzeniem do czyszczenia strumieniowego, jeśli jest to możliwe, dyszę przystosowaną dla małych ilości powietrza. Patrz opis dyszy.
 • W instalacji musi być odpowiednia ilość powietrza dla wszystkich urządzeń do niej przyłączonych. Przy ciśnieniu 7 barów i zastosowaniu dyszy dla niedużej ilości powietrza, urządzenie czyszczące pobiera ok. 4,6 m3.
 • Powietrze robocze musi być osuszone do punktu rosy -20°C.
 • Jeśli powietrze robocze nie spełnia powyższych warunków, konieczna jest dodatkowa instalacja.
 • Poziom hałasu zależny jest od wybranego ciśnienia powietrza oraz ilości powietrza i waha się w granicach 75 do 125 dB(A).
 • Personel obsługujący urządzenie powinien nosić ochraniacze uszu, dostępne np w sklepie ecobhp.pl – . Czyszczenie strumieniowe przeprowadzane jest w halach w nocy lub w czasie wolnych zmian, poprzez co minimalizowany jest efekt hałasu. Wielkość hałasu wytwarzanego przez dyszę przystosowaną do małych ilości powietrza wynosi ok. 103 dB(A). W odległości 12m wartość ta maleje do ok. 85 dB(

Tak. Wszędzie tam, gdzie w otoczeniu miejsca czyszczenia znajdują się materiały i produkty, zaleca się prowadzić czyszczenie w odrębnym pomieszczeniu. Wytwarzane w tym procesie zanieczyszczenie i powstający hałas podlegają izolacji.

Oferowane urządzenia są bardziej mobilne aniżeli standardowe systemy. Urządzenia są ruchome, w związku z czym nadają się bardzo dobrze do czyszczenia linii produkcyjnych w miejscu ich zainstalowania. Główne cechy to:

 • Stosowane granulki suchego lodu wytwarzane są w granulatorze. Pojemność użytkowa leja na granulki wynosi 30kg, co wystarcza normalnie na ok. 25 minut.
 • Urządzenie pracuje przy udziale sprężonego powietrza.

Tak. Dla bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia personelu obsługującego należy stosować okulary ochronne, osłony twarzy, rękawice ochronne i ochraniacze słuchu. Skóra musi być całkowicie przykryta. Zaleca się ponadto używanie prostych aparatów do oddychania. Przy pracy w zamkniętych pomieszczeniach (zbiornikach) niezbędna jest dodatkowa ochrona procesu oddychania. Producent urządzeń czyszczących oferuje dodatkowo aparaty pomiarowe CO2.

Maksymalna koncentracja CO2 w obszarze roboczym wynosi ok. 0,5%. W normalnej strefie roboczej wystarcza istniejąca wentylacja, zapobiegająca nadmiernemu wzrostowi poziomu CO2. W strefach zagrożenia należy pomyśleć o wentylacji ze zwiększoną wydajnością. Ponieważ CO2 jest 40% cięższe niż powietrze otwory odprowadzające powietrze powinny być umieszczone w pobliżu podłogi (patrz również “Wytyczne bezpieczeństwa”).

Potrzebujesz technologii opartych na suchym lodzie? Jesteśmy w niej ekspertami!